BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ, bl.a. namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, beteende på webbplatsen eller IP-adress.

EGH Bygg värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd.

EGH Bygg & Förvaltning AB org. nummer 556689-1544 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

I din kontakt med EGH Bygg kan du komma att lämna vissa personuppgifter till oss i samband med att du gör en offertförfrågan. EGH Bygg behandlar då personuppgifterna du lämnat såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, ekonomiska uppgifter, etc.

EGH Bygg behandlar även personuppgifter för att analysera hur webbplatsen används och för att analysera sökbeteende. Sådana uppgifter behandlas dock endast i en form som inte kan identifiera dig som individ.

Ändamål och Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

EGH Bygg behandlar dina personuppgifter för att kontakta dig och vid fakturering vid köp av tjänster.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av EGH BYGG AB samt våra egna interna projektsystem.

Därutöver kan dina personuppgifter, när du blivit kund hos oss, komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan våra IT- och systemleverantörer, anlitade och molntjänstleverantörer för projethanteringsplattform att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

EGH Bygg och i förekommande fall tredje parter, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn krävs för att logga in i dessa system.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att maila oss på info@eghbygg.se

 

BEGÄR OFFERT

Kontakta oss för en offert på ert projekt idag